About Saurabh Shah

Saurabh Shah

Saurabh Shah

સૌરભ શાહ

Saurabh Shah

14 April 1960

Author of 9 books including ‘Ekatris Suvarna Mudrao’, ‘Sambandho nun Management’ and ‘Ayodhya thi Godhara’.

Editor: ‘Vichardhara’ weekly.

Novels: Ver-Vaibhav, Uttarardh, Maharaj, Janmojanam and Dharmandh

contact: HiSaurabhShah@gmail.com

Mumbai, India.

 

23 comments for “About Saurabh Shah

 1. Bharti Desai
  August 16, 2010 at 1:12 PM

  Dear Mr. Saurabh
  I really appreciate your writing and enjoy reading your thoughts and views.It is really commendable that you write about sensitive issues so effortlessly. keep up the good work…and all the best to you.

 2. Nirav Mehta
  March 26, 2011 at 11:30 PM

  your books are incredibly written and if i apply and implement those beliefs then there will be a huge transformation. thanks a bunch for doing such a huge favour to the mankind. your book shows the real essence of life. emotionally stimulating and eye opening work. your secret admirer

 3. Jitu Prajapati
  April 6, 2011 at 6:59 PM

  Dear Saurabhbhai,

  I am impressed with your writing skill, i like to read your all articles & few episodes of ‘Mara Jail na Anubhavo’. Now i want to read your full book of the same, how to get it because i am in South Africa.

 4. devendra patel
  May 7, 2011 at 11:25 AM

  I read many time your experience of jail-upto 6 days,on your website.i have interest to know about full story.
  please suggest about it, as a possible.

 5. જિગર શાહ
  July 29, 2011 at 5:05 PM

  મારા જૈલ ના અનુભવો ક્યારે publish થસે?

 6. hiten kotexha
  March 16, 2013 at 9:51 AM

  Hi dearest friend saurabh shah
  . this is not first time I meet U I don’t know whether U remember me. or not if you. remember me tell me

  • March 16, 2013 at 9:55 AM

   Sorry, Hiten. I can’t place you in my memory. But you can certainly be in touch with me through mail. My id is :hisaurabhshah@gmail.com

 7. hiten kotecha
  March 16, 2013 at 12:11 PM

  Dearest friend saurabhshah,
  you wrote on 3 /11 /10 to everyone who was member of your vichardhara. i was one of them. in reply i wrote one letter to you that anyone can come back with writing one article a day. you replied me by postcard and that day was my happiest day in my life.
  When u came back with good morning i used to say everyone that my dearest friend came back. i am your mad fan and i can’t stop to dance myself when u came back.

 8. hiten kotecha
  March 19, 2013 at 6:35 PM

  Dearest friend saurabh shah
  . U R 100% right nobody should waste more than five minutes for face book max to max minutes thanks alot

 9. hiten kotecha
  March 19, 2013 at 6:40 PM

  Sorry in typing mistake max to max 10 minutes only

 10. bansari thakkar
  July 5, 2013 at 12:15 AM

  i read your book…”suvarna mudrao ” & i just loved it…i want to read your more books…so as soon as possibel im going to buy it from prinssesstreet….about life your thoughts r awsom…suporb…

 11. Ashwin Popat
  April 26, 2014 at 2:30 PM

  Hi r u on facebook ?

 12. Nitin s sedani
  June 1, 2014 at 1:45 PM

  I have been reading your column Good morning daily.i like it very much.I have been reading your articles and novels since you were writing in chitralekha.I am fan of you column.Keep it up and may god bless you
  With long life
  Thanks

 13. March 23, 2016 at 7:36 AM

  નમસ્કાર
  હું નવનીત પટેલ
  આપનો લેખ સરસ આવે છે.
  WhatsApp best Article

 14. Rupa Doctor
  July 18, 2016 at 5:45 PM

  Saurabhbhai
  I read your articles in Mumbai samachar and like them.For our Mumbai based &56 years old club we are planning to celebrate friendship day Our slogan for this year is friendship for eternity.I would like to invite you as a speaker for the same. The programme will be on 7 th August. Will it be feasible for you to come and talk?

 15. Parag Yadav
  November 13, 2016 at 8:23 AM

  Read your article on 500-1000 note ban.. liked much. Thanks..

 16. જે. ડી.
  December 3, 2016 at 6:24 PM

  યાર તમારો એક મેસેજ વાંચ્યો ..
  એક મિત્ર એ મોકલેલો..
  વોટ્સએપ પાર ફોરવર્ડ કરેલો !!!

  દિમાગ નું દહીં થઇ ગયું.
  યાર તમે આટલું બધું કેવી રીતે વિચારો છો. અને સાલું વિચારો એનો વાંધો નહિ, લખી પણ નાખો છો. થોડુંક તો પબ્લિક નું વિચારો.

  અને વોટ્સએપ ની પાછળ ખરા પડી ગયા છો.
  આશા રાખું કે જે વિચારો એ અમારે માથે ના થોપશો. પ્લીઝ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *