હારજીતની સાપસીડી – લેખમાળા

ઝિંદગી મિલેગી ના દુબારાસૌરભ શાહ

1) હારજીતની સાપસીડી

2) નિષ્ફળતાની એંધાણી સાથે ઉકેલ પણ આવે છે : હારજીતની સાપસીડી – ભાગ – 2

3) નિષ્ફળતાનાં ત્રણ તબક્કા અને ચાર કારણોઃ હારજીતની સાપસીડી – ભાગ – 3

4) સફળતા પહેલાંની નિષ્ફળતા, સફળતા પછીની નિષ્ફળતા

5) નિષ્ફળતાની એંધાણી પારખી જતા લોકો જ સતત સફળ થતા રહે છે

6) નિષ્ફળતાની શરૂઆત થતી હોય ત્યારે હાર્યો જુગારી બમણું રમે

7) બહાદુરી માત્ર જિતવામાં જ નથી, સમયસર હાર સ્વીકારી લેવામાં પણ છે

8) નિષ્ફળતાનાં રોદણાં રડવાનાં નહીં

9) વો સુબહ કભી તો આયેગીઃ હારજીતની સાપસીડી સિરીઝનો સમાપન લેખ

( ખબર છે ડૉટ કૉમ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *