Day: March 30, 2017

ક્રીમ બિસ્કિટમાંથી ખાલી ક્રીમ ક્રીમ ચાટી લેવું

આપણે તો જ્યાં, જેનું સારું દેખાય તે અપનાવી લેવાનું. રાઈટ? રૉન્ગ. આ એક ભ્રમણા છે. કોઈનામાં સારું જોઈ લીધું એટલે તમે પણ એ અપનાવીને સારા થઈ જશો એ માની લેવું એક ભ્રમણા છે. પણ ઘણા ભોળા લોકો આવું માની બેસે…