Day: February 26, 2017

સારા વિચારોનું શૉપિંગ

કેટલાકને શૉપિંગ કરવાનો શોખ હોય છે, ખરીદેલી વસ્તુઓને વાપરવાનો નહીં. મૂકી રાખે. નવી ને નવી મૂકી રાખે. બહુ બહુ તો બેચાર વાપરી હોય. પછી વર્ષો સુધી પડી રહે. વખત જતાં નકામી થઈ જાય એટલે નવી ખરીદેલી ચીજો માટે જગ્યા કરવા…