એક અનોખી મુલાકાત – પ્રતિલિપિ

સૌરભ શાહની એક અનોખી મુલાકાત, બેંગ્લોરસ્થિત પ્રતિલિપિ ડૉટ કૉમનાં પ્રતિનિધિ બ્રિન્દા ઠક્કર દ્વારા

1 comment for “એક અનોખી મુલાકાત – પ્રતિલિપિ

  1. Hemang barot
    February 1, 2017 at 4:38 PM

    સાહેબ તમારા આદર્શ અને મારા આદર્શમાં એક નામનો વધારો થાય છે સૌરભ શાહ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *