જેમના ચહેરા સોનાના એમના પગ માટીના

[ ટેક્નિકલ ખામીને કારણે ટેક્ષ્ટ ફોર્મેટમાં લેખ ઉપલબ્ધ ન હોવાથી ઈમેજ ફોર્મેટમાં મૂક્યો છે – વિનય ખત્રી ]

( મુંબઇ સમાચાર : ગુરુવાર, 8 ડિસેમ્બર 2016)

1 comment for “જેમના ચહેરા સોનાના એમના પગ માટીના

  1. મનસુખલાલ ગાંધી
    December 9, 2016 at 1:58 AM

    સુંદર લેખ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *