Day: November 30, 2016

૧૦૦ના ૫૦ કરાય કે ન કરાય

આવકવેરા ધારામાં સુધારો સૂચવતા ખરડાને લોકસભાએ મંજૂરી આપી દીધી છે, રાજ્યસભાની બાકી છે. ૮મી નવેમ્બર પછી જેઓ પોતાનાં કાળાં નાણાંને કાયદેસર સગેવગે કરી શકતા નહોતા તેઓએ બે નંબરી ચેનલોનો ઉપયોગ કરવો પડ્યો. ૫૦૦ની જૂની નોટના બદલામાં ત્રણસો, બસો જે મળ્યા…