Day: July 31, 2009

‘લવ આજકલ’: મૅન્ગો પીપલની પ્રતિગ્યા !

પ્રેમ એટલે શું? એ ક્યારે શરુ થાય? ક્યારે પૂરો થઈ જાય? લગ્ન પહેલાં જ? કે લગ્ન પછી? અને લગ્ન પછી પણ (એટલે કે એકબીજાની સાથેનાં લગ્ન પછી નહીં, કોઇક ત્રીજાની સાથે લગ્ન થયા પછી પણ) એ જૂનો પ્રેમ ચાલુ રહે…