‘મારા જેલના અનુભવો’

એક એવી જગ્યા
જ્યાં સ્વેચ્છાએ કોઈ જતું નથી

એક એવી જગ્યા
જ્યાંથી પોતાની મરજીથી
કોઈ બહાર આવી શકતું નથી

ટૂંક સમયમાં શરૂ થાય છે

સૌરભ શાહની ધારાવાહિક સત્યકથા

‘મારા જેલના અનુભવો’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *