બેસ્ટ ઑફ સૌરભ શાહ

તૂટે તે સંબંધ, ટકે તે વ્યવહાર

કેટલાંય લગ્નો ત્રીજા દિવસની શાકભાજી જેવાં હોય છે. કાછિયો એના પર ગમે એટ્લું પાણી છાંટે તોય એને એની લીલોતરીનો ભૂતકાળ પાછો મળતો નથી… બે વ્યક્તિઓની વચ્ચે જે તૂટે છે તે જ સંબંધ છે, તૂટ્યા પછી પણ જે ટકી રહે તે સંબંધ નહીં, વ્યવહાર છે…

આવતી કાલથી અહીં જે લેખમાળા શરૂ થાય છે તેનું આ માત્ર ટ્રેલર છે.

4 comments for “બેસ્ટ ઑફ સૌરભ શાહ

 1. SEEMA M PAREKH
  June 16, 2013 at 8:33 PM

  Hello sir,
  I want ur book MAHARAJ so wer i get dis book from?
  reply ASAP

  With regards
  Seema Parekh
  mumbai

 2. Kalpesh
  June 22, 2013 at 1:06 AM

  Saurabhbhai,

  I must say its a great time (again) to read Mumbai Samachar esp. with “duble kaaji”, “good morning” and “Maharaj”.

  If it works, please put “duble kaaji”, “good morning” online so that people can go back to a specific date and read the article online. That will be a nice thing for me and I assume, a lot of your readers.

 3. Dinesh Kanakia
  April 25, 2014 at 2:14 PM

  Sir,

  if Good Morning will available online on your blog, so we can read at any time.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *