કાગળ પરના દીવા

આજનો સુવિચાર

જિંદગીનો સૌથી મોટો આનંદ એ બધું કરવામાં છે જે તમે ક્યારેય નહીં કરી શકો એવું લોકોએ માની લીધું હોય છે.

– Walter Bagehot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *