કાગળ પરના દીવા

આજનો સુવિચાર

હમ કો ગાલિબને યે દુઆ દી થી
તુમ સલામત રહો હઝાર બરસ
યે બરસ તો ફક્ત દિનોં મેં ગયા.
-ગુલઝાર (‘ત્રિવેણી’)

1 comment for “કાગળ પરના દીવા

  1. June 4, 2009 at 11:36 PM

    “Truth is ever to be found in the simplicity, and not in the multiplicity and confusion of things.”
    — Isaac Newton

    “It is very often nothing but our own vanity that deceives us.”
    — Jane Austen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *