કાગળ પરના દીવા

આજનો સુવિચાર

પ્રેમ તો અદૃશ્ય હોય છે. પરંતુ જ્યારે એ પરિશ્રમ સાથે જોડાય છે ત્યારે દૃશ્યમાન અને દેદીપ્યમાન બને છે.
– ખલિલ જિબ્રાન (અનુ. માવજી સાવલા, ‘વિદાયવાણી’)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *