કાગળ પરના દીવા

આજનો સુવિચાર

ભેટ તો મળતી હોય છે, સ્વીકારવાની તાકાત જોઈએ.
-કૅથરિન ઍન પોર્ટર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *