કાગળ પરના દીવા

આજનો સુવિચાર

કોઈપણ વિચારધારાને ફેલાવા માટે એક પાલક કે ગોડફાધર કે પેટ્રનની જરૂર પડે છે.
-ચન્દ્રકાન્ત બક્ષી (‘સંદેશ’ રવિવારની સંસ્કાર પૂર્તિ, ૩૧ મે ૨૦૦૯)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *