કાગળ પરના દીવા

આજનો સુવિચાર

જીવીશ, બની શકે તો, એકલાં પુસ્તકોથી
-સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ ‘કલાપી’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *